Planen er tilgjengeleg

  • på denne siden, sjå under "Last ned",
  • på www.volda.kommune.no, 
  • ligg også ute på rådhuset i Volda samt og
  • på Statens vegvesen sin trafikkstasjon i Hovdebygda i Ørsta

Føremålet med reguleringsplanen er å forbetre framkomst og trafikktryggleik på strekninga. Planen legg til rette for gåande og syklande og ivaretek støyretningslinjer.

Open kontordag

Det vert open kontordag på Volda rådhus onsdag 25. mars kl. 1400–1700. Vi ber om at dei som ønsker å møte oss ringer på førehand og avtalar tidspunkt.

Merknader 

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er onsdag 22. april 2015. Send merknadane til

Eventuelle spørsmål og/eller førespurnad om møter/synfaring kan rettast til planprosjektleiar Siv K. Sundgot tlf. 02030 eller e-post siv.sundgot@vegvesen.no.

Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova §12-10. Planen er utarbeidd etter §12-3.