Strekningen omfatter den tidligere jernbanetraséen mellom Nesttun og Fjøsanger i Bergen kommune, som er en del av sykkeltilbudet til E39. I dag er det gang- og sykkelveg på strekningen, og konflikter mellom de ulike trafikantgruppene. Det skal planlegges en løsning der gående og syklende får separate arealer, slik at rutens attraktivitet øker for alle grupper. Målet er en 3,5 meter bred sykkelveg og 2,5 meter bredt fortau. For å redusere bilkjøring langs traséen planlegges færre og mer trafikksikre adkomster til eiendommer.

Et delmål i arbeidet vil være å ivareta og fremheve landskapet og kulturhistorien langs strekningen, og på den måten bidra til å opprettholde en unik og attraktiv rute.

Planarbeidet for E39 Vossebanen er en oppfølging av den nasjonale sykkelstrategien og gåstrategien. Planarbeidet er også forankret i den lokale Sykkelstrategien for Bergen 2010–2019, og handlingsplanen 2010–2013.