Informasjonsmøte

Det inviteres til informasjonsmøte om planarbeidet tirsdag den 19.august 14 kl. 17.00–18.00 på Fana
gamle herredshus.

Innspill

Oppstartsvarselet og planprogram, med aktuelle saksdokumenter, ligger ute til offentlig ettersyn, i tidsrommet 23.06.14 – 26.08.14, på følgende steder:

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til oppstartsvarselet. Mottatte innspill besvares ikke direkte. De vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider: http://www.bergen.kommune.no/bksak. Straks det er fattet vedtak i saken i den videre planprosessen, vil den bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet ved brev.

Eventuelle innspill til oppstartvarsel og planprogram sendes innen 26.08.14 til: postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no Eventuelt til: Bergen kommune, Etat for plan og geodata, Postboks 77000, 5020 Bergen.

Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer 201218382.

Kontakt

Saksbehandler i Bergen kommune, Line Seim, kan kontaktes på telefon 55565792, eller epost line.seim@bergen.kommune.no.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Marianne Skulstad, kan kontaktes på telefon 55516253 og e-post marianne.skulstad@vegvesen.no .