Planlagt tunnel vil erstatte dagens veg som er rasutsatt og delvis har dårlig standard. Tunnelen er ca. 4,2 km lang. Planforslaget omfatter også tilførselsveger til tunnelen og ny bru over Eibyelva. Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av fagtemaene landskapsbilde og naturmiljø.

Plandokumentene

Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23. mars – 12. mai 2016, og vil være tilgjengelig på følgende steder:

  • Statens vegvesen, Region nord, trafikkstasjon Alta,
  • Alta kommune, Rådhuset, Alta og 
  • nettsiden til Alta kommune

Merknader

Merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 12. mai 2016 til:

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Svein Bjørgo Larsen, tlf. 90942136 e-post: svein.larsen@vegvesen.no