Dagens E45 går gjennom bygda Eiby, og det er ikke tilrettelegging for gående og syklende. Vegen er smal og har stor andel tungtransport. Det er derfor behov for å utbedre vegstandarden og finne mer trafikksikre løsninger for myke trafikanter.

Fire alternativer

I planprogrammet har Statens vegvesen skissert fire mulige alternativer, som omfatter alt fra utbedring av enkeltpunkter og ulike omlegginger, til bygging av en helt ny veg på østsida av Eibyelva. I løpet av prosessen skal det avklares hvilket av alternativene som skal planlegges videre.

Forslaget til planprogram er nå lagt ut til høring. Planprogrammet er første steg i arbeidet med detaljregulering, og beskriver aktuelle tema og problemstillinger i planarbeidet. Blant temaene som blir berørt er hensynet til tradisjonell samisk bruk av meahcci/utmark, konsekvenser for Eibyelva/Alta-Kautokeinovassdraget og øvrig miljø og landskap.

Høringsfrist og møte

Fristen for å komme med innspill til planarbeidet er 10. februar 2020. Alle som blir direkte berørt av planene får informasjon i eget brev.

Onsdag 22. januar klokka 18.30 arrangeres et åpent informasjonsmøte på Vangen samfunnshus i Eiby.

Framdrift

Statens vegvesen tar sikte på at et forslag til reguleringsplan skal være klart for politisk behandling i Alta kommune våren 2021.

Det er ikke satt av penger i Nasjonal transportplan 2018-2029 til utbedring av denne delen av E45. Rassikringsprosjektet ved Kløfta er prioritert for oppstart i slutten av denne perioden.

For nærmere informasjon, ta kontakt med planleggingsleder Maria Haga, på epost maria.haga@vegvesen.no eller telefon 901 10 921.