Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av skredutsatt strekning på E69 ved å bygge ny lengre tunnel for å få en mere trafikksikker veg. De planlagte tiltakene kan ha vesentlige virkninger for samfunn og miljø. Kommunen har derfor avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet forslag til planområde som grunnlag for videre planlegging.

Planprogrammet

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 27. januar 2015–11. mars 2015 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Porsanger kommune, rådhuset, Lakselv
  • www.porsanger.kommune.no
  • Statens vegvesen Region nord, Lakselv

Merknader

Eventuelle merknader og innspill til varsel om oppstart av regulering og til planprogram må være skriftlige og sendes innen 11. mars 2015 til:

Spørsmål kan rettes til

Statens vegvesen Region nord v/ Svein Bjørgo Larsen, tlf. 75 55 29 41 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no