Vedtatt detaljreguleringsplan med konsekvensutredning: