Det var tidligere Alta-politiker  Alf Bjørn som fikk æren av å kutte snoren som markerte at Talviktunnelen er en del av vegnettet på E6 fra Talvik til Alta.

Tunnelen er en del av utbyggingsprosjektet E6 Alta vest. Kommunedelplan ble vedtatt i Alta kommune i mai 1996, reguleringsplanen ble godkjent av kommunen i 2006.

Byggeplan m/konkurransegrunnlag var planlagt sluttført sommeren 2009, men ble satt i bero i påvente av resultat fra grunnundersøkelse i Talvik, der det er påvist forekomst av kvikkleire i deler av grunnen.

Sommeren 2011 ble det klart at det var trygt å starte arbeidet fra omtrent midt på delstrekningen og østover, der Talviktunnelen avslutter parsellen.

Arbeidet med tunnelen startet høsten 2011. Det er E. Phil & Søn sitt datterselskap Ístak som har vært entreprenør på tunnelen. Byggeleder har vært Edgar Olsen ved prosjekt E6 Alta vest.

Tunnelen har vært drevet med gjennomsnittlig inndrift pr. uke på 54 meter. Gjennomslaget var 26. april 2012. Tunnelen har belysning, vifte og radioanlegg.

Kostnaden på selve Talviktunnelen er 140 millioner kroner (inkl. mva). Byggherrekostnader kommer i tillegg.

Kontaktpersoner:
Byggeleder Edgar Olsen, tlf. 906 73 913
Prosjektleder Gudmund Løvli, tlf. 906 64 442