Kommunedelplanarbeidet vil pågå i ca. 2 år, og startet vinteren 2014/15. Kommunedelplanen blir sendt på høring i slutten av 2016, med mulig vedtak i kommunestyrene våren 2017.

Vil involvere lokalmiljøet tidlig

Statens vegvesen vil i de kommende par månedene jobbe aktivt for å få frem lokale interessers syn på og tanker om, de ulike traséalternativene. Det er et viktig mål for arbeidet at både brukere av vegen og andre interessenter blir hørt. Innspill kan sendes inn når kommunedelplanen er sendt på høring, men minst like nyttig er dialog nå, mens planen er under utarbeidelse.

Planen angir trasé for ny E6

Strekningen er ca. 17,4 km målt langs dagens veg. Planen skal inneholde anbefaling for trasé for ny firefelts E6. Kommunestyrene i Lillehammer og Øyer vedtok planprogram høsten 2014, dette planprogrammet gir føringer for hvilke traséalternativer som skal utredes videre, for å komme fram til en endelig anbefaling.

Det er Statens vegvesen som utarbeider kommunedelplanen. En slik plan skal inkludere overordnede prinsipper for den framtidige vegutbyggingen: valg av endelig trasé, plasseringer av kryss, vegstandard, bruk og vern av arealer nær vegen og byggegrenser er eksempler på sentrale avklaringer.

Nye Veger AS overtar kommunedelplanen og videre utbygging

Når planen er vedtatt i kommunestyrene, skal det nye vegselskapet Nye Veger AS lage reguleringsplanen. Reguleringsplanen går mer inn på tekniske løsninger for valgt vegplassering. Dette kan for eksempel være hvilket areal utbygger trenger til den framtidige vegen og hvordan arealene inntil vegen er tenkt brukt. Andre vesentlige tema i reguleringsplanen er utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller langs lokalveger, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.

Oppstart for utbygging er uavklart

Kommunedelplanen skal opp i kommunestyrene våren 2017. Nye Veger AS bestemmer når de vil starte reguleringsplanprosess og deretter utbygging. Dette er prioriteringer som gjøres av Nye Veger AS, innenfor de rammer de er tildelt via Samferdselsdepartementet.

Ønsker du allerede nå å komme med dine tanker og innspill, kan du nå oss her:

www.facebook.com/e6birioyer

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/e6vingromensby

Du kan også komme på besøk, du treffer oss på Statens vegvesen sitt nye regionvegkontor like ved Rosenlund senter, adressen dit er Industrigata 1, Lillehammer.