E6 Tretten-Ringebu (Elstad) har bra geometrisk standard, men er preget av mange alvorlige trafikkulykker. Det er derfor behov for å utvide vegen for å få plass til midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger.

I tillegg må det bygges parallell lokalveg der det mangler. Lokalvegen skal være for lokaltrafikantene, men skal også fungere som beredskapsveg i situasjoner når E6 er stengt.

Flere trafikkfarlige kryss og alle direkte avkjørsler på E6 vil bli stengt. Tilknytning til eiendommer og virksomheter vil skje via lokalvegen, som knyttes til E6 med planskilte kryss.

Det fins pr. i dag ingen avklart finansiering i Nasjonal transportplan (NTP) for framtidig utbygging av E6 mellom Tretten og Ringebu (Elstad).

Hva skjer?

  • Tretten-Fåvang kirke: På denne strekningen er det aktuelt å utarbeide en kommunedelplan for å få fastsatt prinsipper for utvidelse av E6 og etablering av en sammenhengende lokalveg. Det er foreløpig ikke prioritert midler til planlegging, og det er derfor ikke startet opp noen formell planprosess på denne strekningen.
  • Fåvang kirke-Elstad: Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Fåvang kirke-Elstad. Etter siste høring av planen og vurdering av merknader samt avklaring av flere innsigelser, har Statens vegvesen oversendt  kommunedelplanen til Ringebu kommune (november 2017) for politisk behandling. Vi er foreløpig ikke kjent med tidspunktet for når planen kommer opp til behandling.