E6 Tretten-Ringebu (Elstad) har bra geometrisk standard, men er preget av mange alvorlige trafikkulykker. Det er derfor behov for å utvide vegen for å få plass til midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger.

I tillegg må det bygges parallell lokalveg der det mangler. Lokalvegen skal være for lokaltrafikantene, men skal også fungere som beredskapsveg i situasjoner når E6 er stengt.

Flere trafikkfarlige kryss og alle direkte avkjørsler på E6 vil bli stengt. Tilknytning til eiendommer og virksomheter vil skje via lokalvegen, som knyttes til E6 med planskilte kryss.

Det fins pr. i dag ingen avklart finansiering i Nasjonal transportplan (NTP) for framtidig utbygging av E6 mellom Tretten og Ringebu (Elstad).

Hva skjer?

  • Tretten-Fåvang kirke: På denne strekningen er det aktuelt å utarbeide en kommunedelplan for å få fastsatt prinsipper for utvidelse av E6 og etablering av en sammenhengende lokalveg. Det er foreløpig ikke prioritert midler til planlegging, og det er derfor ikke startet opp noen formell planprosess på denne strekningen.
  • Fåvang kirke-Elstad: Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for ny E6 Fåvang kirke-Elstad. Planen har vært på høring to ganger. 31. januar 2018 ble den behandlet av plan og teknisk i Ringebu kommune. Siden det var innsigelser til kommunens trasévedtak, gikk planen til mekling hos Fylkesmannen i Oppland. Meklingsmøtet 15. juni 2018 førte ikke til noen endelig konklusjon. Det blir nytt meklingsmøte høsten 2018. I mellomtiden må en del spørsmål avklares av Statens vegvesen, Ringebu kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen.