På strekningen E6 Vingrom–Ensby, forbi Lillehammer, er planleggingen av ny firefeltsveg i gang. Kommunedelplan for ny E6 er under utarbeiding.

Første gangs høring

Kommunedelplan for å fastlegge prinsippet for en framtidig firefelts E6, ble sendt på høring i begynnelsen av august 2017, med merknadsfrist 15. september.

Ved fristens utløp hadde Statens vegvesen mottatt til sammen 157 merknader til planen fra etater, organisasjoner og enkeltpersoner. Vegvesenet har jobbet med oppsummering og vurdering av merknadene, et omfattende arbeid som har tatt noe tid.

Det er fremmet mange innsigelser til kommunedelplanen for ny E6. Fylkesmannen i Oppland, som har ansvaret for samordning av statlige innsigelser, har gjennomført en samordningsprosess som nå er avsluttet. Statens vegvesen har hatt ansvaret for å avklare en del spørsmål knyttet til innsigelsene. Det gjelder blant annet tunnelinnslag i Øyresvika, atkomst til Lillehammer by fra sør, kryssing av Lågendeltaet naturreservat med ny bru ved Hovemoen, samt tiltak på avlastet vegnett. Dette arbeidet ble avsluttet i januar 2018, og Statens vegvesen sendte grunnlaget for andre gangs høring til Lillehammer kommune.

Andre gangs høring

Etter behandling i utvalg for Plan og samfunnsutvikling og formannskapet i Lillehammer, ble det 22. februar 2018 fattet vedtak i kommunestyret om at kommunedelplanen skal sendes på andre gangs høring. Denne gangen behandles bare E6 på vestsida av Lågen, med de endringer og tillegg som er gjort etter første gangs høring. Vedtaket i Lillehammer kommunestyre inneholder også en forutsetning om at en rekke avbøtende tiltak skal gjennomføres og finansieres som del av E6-prosjektet.

En liten del av strekningen E6 Vingrom-Ensby ligger i Øyer kommune. Også her blir kommunedelplanen sendt ut på andre gangs høring.

Hva skjer?

Februar-april 2018:

  • Lillehammer kommune har behandlet forslaget til kommunedelplan for ny E6 Vingrom-Ensby politisk og har lagt planen ut til andre gangs høring i perioden 23. februar-13. april 2018. Lillehammer kommune er høringsinstans - se info på lillehammer.kommune.no
  • En del av planstrekningen ligger i Øyer kommune. I Øyer er høringsperioden for andre gangs høring 26. februar-14. april 2018. Statens vegvesen er høringsinstans – les mer om høringa i Øyer her.

Sommer 2018:

  • Lillehammer og Øyer kommuner planlegger politisk behandling og vedtak av kommunedelplanen

Høst 2018

  • Nye Veier AS overtar den videre planleggingen og utbyggingen av ny E6 Vingrom-Ensby. Tidspunkt for utbygging er ikke bestemt.

Informasjon og medvirkning i planprosessen

Under Planer og dokumenter finner du offentlige dokumenter fra planarbeidet i forbindelse med ny E6 Vingrom-Ensby.

I arbeidet med kommunedelplanen har Vegvesenet lagt vekt på god informasjon og mulighet for medvirkning fra grunneiere og andre berørte, i tråd med Plan- og bygningsloven. Vi har arrangert åpne informasjonsmøter for hele planstrekningen under ett og for delområder. Vi har hatt drøftinger med planutvalg, formannskap og kommunestyre i Lillehammer samt med enkeltgrupperinger som næringsforening, interesseorganisasjoner, grendelag og beboergrupper. Workshop om ny E6 og byutvikling i Lillehammer er et eksempel.

Innspillene og opplysningene fra lokalkjente har vært verdifullt i planarbeidet.

Perioden med bred dialog og medvirkning er over, men det er mulig å komme med merknader til kommunedelplanen som nå ligger ute til offentlig høring for andre gang. Fristen for å komme med merknader til ny E6 i Lillehammer kommune, er 13. april 2018 - se info og plandokumenter på lillehammer.kommune.no

For Øyer kommune er merknadsfristen i forbindelse med andre gangs høring, 14. april 2018. Statens vegvesen tar imot merknader som gjelder Øyer – se plandokumenter og info som angår Øyer.