På strekningen E6 Vingrom–Ensby, som går forbi Lillehammer og et par kilometer inn i Øyer kommune, er planleggingen av ny firefeltsveg i gang.

Etter to høringsrunder og mekling hos Fylkesmannen i Oppland, ble kommunedelplan for ny E6 vedtatt i Lillehammer kommunestyre 21. juni 2018. I Øyer blir planen behandlet politisk i august.

Statens vegvesen har hatt ansvaret for utarbeiding av kommunedelplanen. Fra høsten 2018 tar Nye Veier AS over den videre planleggingen og utbyggingen av ny E6 Vingrom-Ensby. Ny veg skal i følge Nye Veiers beregninger, stå ferdig i 2025.