På strekningen E6 Vingrom–Ensby, forbi Lillehammer, er planleggingen av ny veg i gang. Kommunedelplan for å fastlegge prinsippet for en framtidig firefelts E6, ble sendt på høring i begynnelsen av august 2017 med merknadsfrist 15. september.

Ved fristens utløp hadde Statens vegvesen mottatt til sammen 157 merknader til planen fra etater, organisasjoner og enkeltpersoner. Vegvesenet jobber nå med oppsummering og vurdering av merknadene før de oversendes Lillehammer og Øyer kommuner for politisk behandling. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid.

Det er fremmet mange innsigelser til planen. Fylkesmannen i Oppland, som har ansvaret for samordning av statlige innsigelser, har startet samordningsprosessen. Statens vegvesen har ansvaret for å avklare en del spørsmål knyttet til innsigelsene. Det gjelder blant annet tunnelinnslag i Øyresvika, atkomst til Lillehammer by fra sør, og kryssing av Lågendeltaet naturreservat med ny bru ved Hovemoen. Dette er også arbeid som vil ta noe tid.

I slutten av november fattet i Lillehammer kommune vedtak om at planen skal sendes ut på en ny høringsrunde våren våren 2018.Denne høringen vil bli knyttet til endringer og tillegg som er foreslått etter første gangs høring.

Hva skjer?

Februar/mars 2018:

  • Lillehammer kommune behandler forslaget til kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby politisk og legger planen ut til andre gangs høring

Sommer 2018:

  • Lillehammer kommune planlegger politisk behandling og vedtak av kommunedelplanen

Høst 2018

  • Nye Veier AS overtar og utarbeider reguleringsplan for ny E6 Vingrom-Ensby og skal deretter bygge ut strekningen. Tidspunkt for utbygging er ikke bestemt.

Informasjon og medvirkning i planprosessen

Under Planer og dokumenter på denne siden finner du offentlige dokumenter fra planarbeidet i forbindelse med ny E6 Vingrom-Ensby.

I arbeidet med kommunedelplanen har Vegvesenet lagt vekt på god informasjon og mulighet for medvirkning fra grunneiere og andre berørte, i tråd med Plan- og bygningsloven. Vi har arrangert åpne informasjonsmøter for hele planstrekningen under ett og for delområder. Vi har hatt drøftinger med planutvalg, formannskap og kommunestyre i Lillehammer samt med enkeltgrupperinger som næringsforening, interesseorganisasjoner, grendelag og beboergrupper. Workshop om ny E6 og byutvikling i Lillehammer er et eksempel.

Innspillene og opplysningene fra lokalkjente er verdifullt i planarbeidet.

Perioden med bred dialog og medvirkning er over. Nå jobber vi med å ferdigstille kommunedelplanen. Neste mulighet for medvirkning er når Lillehammer kommune legger ut planen til nytt offentlig ettersyn i februar/mars 2018.