I forbindelse med planleggingen av ny firefelts E6 på strekningen Vingrom–Ensby skal emnet lokal- og regional utvikling belyses i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. (Kommunedelplanen sendes ut på høring i perioden 1. august-15. september 2017.)

For å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) i konsekvensutredningen, inviterte Lillehammer kommune og Statens vegvesen deltakere fra næringsliv, lag og organisasjoner, politikere og planleggere til workshop 6. desember 2016.

Følgende problemstillinger ble belyst:

  • Hvordan påvirkes målsettingene for Lillehammer 2044 av ny E6?
  • Hvordan påvirker ny E6 forholdet mellom byen og Mjøsa?
  • Hva bli mer eller mindre sentralt med ny E6? Påvirkning på arealbruk, og konsekvenser for lokalisering av handel, næring og industri.
  • Hva blir mer eller mindre attraktive boområder og hvordan påvirkes bydelene langs E6?
  • Hvordan påvirker E6 trafikkstrømmene i byen, hva krever det av byen?

Prosjektet "Byen møter vannet" ble lansert like før møtet. Dette preget også mange av diskusjonene i gruppene.

Oppsummering av workshop-en om E6 og byutvikling