Her finner du kart og korte beskrivelser av traséalternativene som er utredet gjennom kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby.

E6 Vingrom-Ensby er delt i tre strekninger

 • Vingrom–Øyresvika
 • Øyresvika–Storhove
 • Storhove–Ensby.

Total lengde er ca. 17 km, hvorav ca. én km ligger i Øyer kommune.

Vingrom–Øyresvika

(Større versjon av kartet under artikkelen)

E6 Vingrom-Ensby, Vingrom-Øyresvika

 • På strekningen Vingrom-Øyresvika vil dagens E6 bli utvidet utover mot Mjøsa med to nye felt. Det foreligger godkjent reguleringsplan for en del av strekningen - Roligheten-Vingrom kirke.

Øyresvika–Storhove

(Større versjon av kartet under artikkelen)

E6 Vingrom-Ensby, Øyresvika-Storhove

På strekningen Øyresvika-Storhove utredes to forskjellige hovedprinsipper – ny E6 på østsida (alt. II-A) eller på vestsida (alt. II-C) av Lågen.

 • Alt. II-A-1 forutsetter en ren dagløsning på hele strekningen med ny bru parallelt med dagens Lillehammer bru (som vil bli framtidig lokalveg).
  Alt. II-A-2 forutsetter tunnel forbi Vingnes. Det vurderes to ulike tunnelinnslag i sør - Øyresvika og Riselandet, og to i nord – Vingnes nord og Leirvika.
 • Alt II-C forutsetter E6 i tunnel fra Øyresvika, alternativt Riselandet, til nord for Nordre Tråseth gard. Videre vil E6 krysse Lågen på ei lang bru, gå gjennom nordre del av Hovemoen fram mot et kryss med lokalt vegnett ved Storhove.

Storhove–Ensby

(Større versjon av kartet under artikkelen)

E6 Vingrom-Ensby, Storhove-Ensby

På strekningen Storhove-Ensby utredes tre alternativer:

 • Alt. III-A-1 forutsetter utvidelse av E6 i dagens korridor. Utvidelsen vil i hovedsak skje utover mot Fåberg.
 • Alt III-A-3 forutsetter tunnel med innslag ved Fakkelgården på Storhove og utslag sør for Besserudvegen bru. Videre utvidelse i dagens korridor som alt. III-A-1.
 • Alt III-B forutsetter tunnel med samme innslagspunkt i sør som alt. III-A-3, men med utslagspunkt i området ved kommunegrensa mot Øyer.

(Se større kart under artikkelen.)

Konsekvensutredning

Alternativene skal utredes i en konsekvensutredning.

En konsekvensutredning består av et bredt kartleggingsarbeid av ulike konsekvenser for alle aktuelle veglinjer, og skal bidra til å gi Statens vegvesen grunnlag for å anbefale løsning for ny E6 Vingrom–Ensby. Konsekvensutredningen vil følge kommunedelplanen når den sendes på høring 1. august-15. september 2017 og ved politisk sluttbehandling i Lillehammer og Øyer kommuner i desember 2017.

Du kan lese mer om hva en konsekvensutredning er. Planprogrammet for E6 Vingrom–Ensby gir også føringer for arbeidet med konsekvensutredningen.

Se større kart