Arbeidet skal bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget for temarapporten om byutvikling (lokal og regional utvikling) til den pågående konsekvensutredningen for E6 Vingrom - Ensby. Samtidig vil dette bidra med nyttig kunnskap inn i Lillehammer kommunes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for det sentrale byområdet.

Mange hensyn å ta

Følgende problemstillinger skal belyses og ses i forhold til traséalternativene for E6:

  • Hvordan påvirkes målsettingene for Lillehammer 2044 av ny E6?
  • Hvordan påvirker ny E6 forholdet mellom byen og Mjøsa?
  • Hva bli mer eller mindre sentralt med ny E6? Konsekvenser for lokalisering av handel, næring og industri.
  • Hva blir mer eller mindre attraktive boområder og hvordan påvirkes bydelene langs E6?
  • Hvordan påvirker E6 trafikkstrømmene i byen for alle trafikanter, og hva krever det av byen?

Viktig å ivareta åpenhet i planprosessen

Det er sendt ut informasjon til inviterte lag og foreninger, og vi håper alle inviterte vil finne rom for å delta på denne workshopen, som er viktig for det videre planarbeidet med nye E6 forbi Lillehammer, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad.

Vi har i samarbeid med Lillehammer kommune invitert et utvalg lag og foreninger, næringsliv og myndigheter til samlinga, og mener at vi har sikret en stor bredde i deltagelsen. Det er dessverre ikke plass for at flere enn de som er invitert kan melde seg på. Blant de inviterte er eiendomsselskaper, Strandtorget, Lillehammer Næringsforening, Lillehammer-regionen Vekst, Jernbaneverket, Visit Lillehammer og Naturvernforbundet. I tillegg er GD og Lillehammer Byavis invitert til dagen, for å ivareta åpenhet rundt planleggingen og bidra til en kunnskapsbasert diskusjon om planprosessen også i media, forteller Hjelmstad.

Medvirkning og innspill

Når konsekvensutredningen som nå pågår er ferdig, vil denne sendes ut på høring – og i forbindelse med dette vil det som ellers være mulighet for innspill/kommentarer. Planen er forventet sendt på høring våren 2017. De formelle kravene til planprosess for kommunedelplaner er regulert i plan- og bygningsloven §§ 11-12 – 11-18.  Disse bestemmelsene utfylles av forvaltningslovens regelverk og de generelle bestemmelsene om medvirkning i pbl kapittel 5.

Det skal legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter, grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Se også nærmere omtale av medvirkning i planprosessen.

Ved høring av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er det særlig ønskelig med innspill om overordna prinsipper for vegprosjektet herunder valg av trase, vegstandard og plassering av kryss.