Hensikten med kommunedelplanen er å få fastlagt prinsippløsningen for ny firefelts E6, som skal legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby omfatter alternative løsninger som er vurdert på følgende delstrekninger:

  • I. Vingrom-Øyresvika. Ett alternativ
  • II. Øyresvika-Storhove: Ni alternativer
  • III. Storhove-Ensby: Tre alternativer

Åpent møte

Tirsdag 5. september, kl. 1800–2000, Vegkontoret, Industrigata 1, Lillehammer. Representanter fra Statens vegvesen orienterer om planen og svarer på spørsmål. Representanter fra Lillehammer kommune er også tilstede.

Plandokumentene

Kommunedelplanen med konsekvensutredning er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 4 august–15. september på følgende steder:

Merknader

Merknader til planforslaget sendes innen 15. september 2017 til:

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: