- Selv om de nye beregningene viser forholdsvis små avvik fra de opprinnelige, og ikke medfører noen endring i Vegvesenets anbefaling av trasé, er det viktig at de som ønsker å gi innspill til planen har korrekte arealberegninger å forholde seg til, sier planprosessleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad.

Avviket på mellom 5 og 10 dekar gjelder for traséalternativene på delstrekning II Øyresvika–Storhove. For alternativ II-C-2-A, som er Vegvesenets anbefalte trasé, er arealbeslaget mindre enn tidligere angitt, for de øvrige blir arealbeslaget noe større.

Med bakgrunn i de korrigerte arealberegningene, har Vegvesenet på sine nettsider lagt ut en revidert utgave av Temarapport naturressurser og Hovedrapport for kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby. På side 2 i disse rapportene er det gjort rede for endringene og hvilke kapitler det gjelder.

Her finner du lenke til alle kommunedelplandokumentene, inkludert de reviderte rapportene

Frist for å gi innspill til kommunedelplanen for ny E6 Vingrom–Ensby er 15. september 2017.