- Mange av merknadene ved første gangs høring gikk på ønske om lang tunnel forbi Lillehammer, det vil si med start i Øyresvika i sør i stedet for på Riselandet, som var vårt forslag i utgangspunktet, forklarer planleggingsleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad.

- Sjøl om det medfører økt kostnad, har vi tatt disse merknadene til etterretning og anbefaler nå E6-tunnel fra Øyresvika i det foreløpige planmaterialet vi nettopp har oversendt Lillehammer kommune , sier Bjørn Hjelmstad.

Det foreløpige planmaterialet skal gi grunnlag for å starte forberedelsene til politisk behandling for andre gangs høring av kommunedelplanen. Endelig planmateriale blir oversendt Lillehammer og Øyer kommuner innen 1. februar.

Atkomst til Lillehammer

Når det gjelder forbindelsen mellom E6 og Lillehammer i sør, foreslår Statens vegvesen atkomst til byen via dagens veg fra Øyresvika. Fylkesmannen i Oppland går imidlertid inn for tunnel som atkomst til byen ut fra hensynet til lokalmiljøet på Riselandet og deler av Vingnes. Med en atkomsttunnel kan støyen reduseres og inngrep i strandsonen unngås, mener de.

- En atkomsttunnel vil gi en merkostnad på mange hundre millioner kroner, sier planleggingsleder Hjelmstad. - Statens vegvesen mener at nytten av en slik tunnel ikke står i rimelig forhold til den store merkostnaden. Vi anbefaler derfor at atkomst til byen skal skje via dagens veg fra Øyresvika, sier han.

- Trafikken på gamle E6 vil bli omtrent halvert samtidig som det meste av tungtrafikken blir borte slik at støybelastningen i området blir vesentlig forbedret. For å unngå inngrep i strandsonen, foreslår vi at det anlegges fortau langs Vingromsvegen i stedet for turveg langs stranda, som var foreslått ved første gangs høring, sier Hjelmstad.

Han legger til at atkomst til byen gjennom en tunnel vil føre til at trafikantene mister den visuelle kontakten med og orienteringen mot byen. Ellers viser uttalelsene etter første høring av kommunedelplanen, at det er få som anbefaler en tunnelatkomst.

Omlegging av høgspentlinjer ved Hovemoen

I det bearbeidede planmaterialet er det også gjort en ny vurdering av hvordan høgspentlinjene ved Hovemoen kan legges om. Disse linjene vil komme i konflikt med den planlagte brua som skal krysse Lågen, og det er vurdert både omlegging som luftlinjer og kabling i bakken/under elva. Statens vegvesen støtter Statnetts anbefaling om fortsatt luftledninger, men i ny trasé.

For øvrig er det gjort endringer og tilføyelser i en rekke planbestemmelser som gir føringer både for utforming og gjennomføring av veganlegget samt for det videre arbeid i reguleringsplanfasen, som Nye Veier AS skal stå for.

Kommunedelplanen ut på andre gangs høring

Etter første gangs høring av kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby høsten 2017, kom det inn til sammen 157 merknader til planen fra etater, organisasjoner og enkeltpersoner.

På grunn av de mange merknadene og innsigelsene, fattet Lillehammer kommune i slutten av november i fjor vedtak om at planen skal sendes ut på ny høringsrunde våren 2018. Denne høringen blir knyttet til endringer og tillegg som er foreslått etter første gangs høring.