Den største entreprisen er E6 Fjerdingen-Grøndalselv, som dekker ca. 11 km av dagens veg. Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise med konkurransepreget dialog, og kontrakten omfatter både planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny to felts veg.

Prosjekt etter «Helgelandsmodellen»

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye vegen hovedsakelig går langs dagens trasé. Men for å sikre at planen er så god som mulig, både med tanke på kvalitet og kostnadseffektivitet, ønsker Statens vegvesen å involvere entreprenørene i en prosess med å vurdere justeringer av traseen.

- Vi har valgt å gjøre det slik etter de positive erfaringene som ble gjort i vegprosjektet E6 Helgeland nord, der innspill fra entreprenør om endring av veglinje og et tett samarbeid mellom Vegvesenet, entreprenør og kommunen førte til et bedre prosjekt enn det som opprinnelig var lagt til grunn. I vår kontrakt vil entreprenørene bli invitert til å komme med innspill på hvordan reguleringsplanen kan forbedres allerede i tilbudskonkurransen. Optimaliseringen av prosjektet starter i dialogfasen før vi inngår kontrakt og gjennom hele byggetiden. Denne måten å utvikle prosjektet på gir oss mulighet til å dra nytte av entreprenørenes kompetanse og erfaring slik at vi kan ta de valgene som er mest gunstige for strekningen, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Konkurransepreget dialog

Anskaffelsen vil bli gjennomført med konkurransepreget dialog og forutgående prekvalifisering.

Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen er mandag 10. august.

Vegvesenet vil bruke tiden fram til begynnelsen av september med å vurdere selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Gjennom prekvalifiseringen vil tre leverandører bli invitert til å delta i den neste fasen med konkurransepreget dialog. I denne fasen vil utvikling av den enkelte tilbyders linjevalg for prosjektet bearbeides videre i dialog mellom partene. I denne fasen planlegges det også å involvere andre fagmyndigheter og Grong kommune.

Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Tilbudsfristen blir planlagt til januar/februar 2021, med påfølgende kontraktsinngåelse i mars 2021.

Kan bli byggestart i 2022

Det er deretter satt av omlag ett år til reguleringsplanlegging av den nye traseen. På grunn av dette er det forventet at byggestart tidligst vil skje våren 2022.

- Det kan også vise seg at dagens reguleringsplan er den beste og mest gjennomførbare løsningen. Skulle det bli resultatet, kan det bety at byggestart kan skje allerede i 2021, sier Johnsen.

Anbudskonkurranse for E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger

Det er også lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende veg. Strekningen er på til sammen ca. 900 meter, og delprosjektet er lyst ut som en egen utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt).

Siden vegen over Fjerdingelva og elva Litlåa er spesielt utfordrende med tanke på framkommelighet og trafikksikkerhet, starter vi på utbedringen av denne parsellen først.

- Det er også viktig for oss at denne mindre kontrakten kommer ut i markedet og får byggestart så fort som mulig, slik at vi kan fortsette å bidra til å holde hjulene i gang i en krevende tid for bygg- og anleggsbransjen, sier Johnsen.

Byggestart vil trolig bli i november i år, og byggetiden for E6 Fjerdingelvbrua er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding våren 2022.

Prekvalifisering med mulige forhandlinger

Denne anskaffelsen vil bli gjennomført med prekvalifisering, der minst tre og inntil fire entreprenører vil bli invitert til å gi tilbud.

- I utgangspunktet skal det også avholdes forhandlinger før levering av siste tilbud, men siden dette er en forholdsvis liten på kontrakt vil vi i dette tilfellet vurdere å akseptere det første tilbudet og ikke bruke tid på en forhandlingsrunde, sier Johnsen.

Fristen for å melde interesse for å delta i anbudskonkurransen for E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er 23. juli.

Skal bygge ny bru og kulvert

Kontrakten omfatter bygging av ny bjelkebru over Fjerdingelva på ca. 55 meter, samt ny kulvert over Litlåa på ca. 18 meter.

Den gamle brua og eksisterende kulvert skal også rives og fjernes.

I tillegg inngår følgende på tilstøtende veg:

  • vegetasjonsrydding, planeringsarbeider, vegfyllingsarbeider (ca. 23 000 m3)
  • bergarbeider, som sprenging, sikring, rensk (antatt ca. 60 000 faste m3)
  • knusing av sprengt stein til pukk (antatt ca. 6 000 m3)
  • utsortering sprengt stein til frostsikringslag (antatt ca. 4 100 m3)
  • vegoverbygning, asfaltarbeider (antatt ca. 9 000 m3 pukk og 4 100 tonn asfalt)
  • plastring, tørrmuring mot elv
  • diverse drens-/overvannsarbeider
  • vegrekkverk, murer, grøntarbeider, m.m.
  • massetransport (også til deponier)

Om prosjektet

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg, og flere krappe svinger skal utbedres på den ca. 12 km lange strekningen. Tilstøtende veg i begge ender av parsellen ble oppgradert på 90-tallet. Etter utbedringen vil ca. 30 km av E6 ha en sammenhengende bra standard.

Den nye vegen blir ca. 9 meter i bredden og dimensjonert for 80 km/t. Vegen kan også bli godkjent for en fartsgrense på 90 km/t, avhengig av tettheten mellom avkjørsler.

Utbedringen av E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv inngår i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023, der det er satt av ca. 470 millioner i 2020-kroner. Det er gitt en startbevilgning på 20 millioner kroner i Statsbudsjettet for inneværende år.