Planen legger til rette for opprusting av kollektivterminal og gang- og sykkelveg med miljøtiltak langs E6 samt fortau langs fv. 490 til Jernbanestasjonen i Dombås.