Siden sommeren 2015 har NCC på oppdrag for Statens vegvesen bygget nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16 ved Jessheim og to nye felt på E6 mellom kryss E6/E16 og avkjøringen til Jessheim. Mellom disse to kryssene er det også skiftet rekkverk og veglys.

Åpner før nytt terminalbygg på OSL

NCC er nå ferdig med arbeidene, og onsdag 14. september klokken 05.00 ble den nye rampen fra E6 nordfra i retning Gardermoen tatt i bruk.  Natt til 15. september vil trafikken på rampen fra E16 mot E6 i nordgående retning tas i bruk. I reguleringsplanen for det nye terminalbygget på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) heter det at de nye nordvendte rampene skal åpne for trafikk før det nye terminalbygget på OSL åpner våren 2017. De nye nordvendte rampene i krysset mellom E6 og E16 åpner følgelig i god tid før terminalbygget.

Finansieres av statlige midler

OSL har forskuttert betalingen av de nye nordvendte rampene i krysset mellom E16 og E16. Utbyggingen av krysset skal finansieres av statlige midler slik at OSL får refundert sine utlegg til utbyggingen. Kontrakten med NCC var på 141.416.245,- pluss mva. I tillegg kommer kostnader til blant annet grunnerverv, rekkverk og annet arbeid gjort i regi av Statens vegvesen.

Det gamle krysset vil bestå inntil videre

Inntil videre kan trafikantene benytte både nye og gamle ramper mellom E16 og E6 ved Jessheim nord. Rampene som har vært i drift siden 1997 vil ikke rives før nytt næringsparkkryss nord for eksisterende kryss er ferdig bygget. Finansieringen av nytt næringsparkkryss er ikke avklart, noe som gjør at det er uvisst når dette krysset bygges.