I planprogrammet som ble vedtatt våren 2011, er det vedtatt at en i kommunedelplanen skal se nærmere på følgende to alternativer:

- En ny firefelts Mjøsbru ca. 50 meter sør for eksisterende bru. I dette alternativet vil det også bli utredet ett alternativ rett nord for eksisterende bru.
- Ny firefelts bru ca. en kilometer sør for eksisterende bru.

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen vil også løsningen for krysset mellom E6 og rv. 4 på Biri og funksjonen for eksisterende mjøsbru bli vurdert. I kartet i høyre kolonne finner du planområdet hvor Statens vegvesen nå skal planlegge firefelts veg.

Statens vegvesen ønsker innspill til planarbeidet, og ønsker at innspill sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på firmapost-ost@vegvesen.no innen 1. mai. Etaten inviterer også til ett åpent informasjonsmøte i Herredshuset i Moelv tirsdag 17. april klokken 18.

Statens vegvesen regner med å legge forslaget til kommunedelplan ut på offentlig høring i rundt årsskiftet 2012/2013.