Utredningsarbeidet skjer i samarbeid med relevante aktører i Næringsparken og Ullensaker kommune.

Oversiktskart E6 Gardermoen Næringspark

Det er ikke avsatt midler i Nasjonal transportplan 2018-29 til å bygge regulert V23-kryss på E6. Statens vegvesen utreder hvilke tiltak som ev. kan gjøres på kortere og lengere sikt for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet i området. Utredningen vil også være et grunnlag for prioriteringer i neste Nasjonal transportplan 2022-33.

Ullensaker kommune har i 2018, i dialog med Statens vegvesen, revidert reguleringsbestemmelsene for reguleringsplaner som har rekkefølgebestemmelser knyttet til kryss V23.

Dette åpner for at næringsparken kan bygges ut uten at krysset V23 er realisert, men under gitte forutsetninger beskrevet i planbestemmelser for næringsparken. Utviklingen av veisystemet i området må ses i en helhet med tanke på utvikling av Jessheim, flyplassen og tilknytning til jernbanen ved Hauerseter terminal.