Finansieringsplanen sier noe om hvordan fordelingen av kostnadene skal foregå. I planen er det lagt opp til at kostnadene fordeles slik:

  • Staten bevilger 1550 millioner
  • Narvik kommune 30 millioner
  • Brukerne betaler 840 millioner (bompenger)

Totale kostnader for hele prosjektet, inkludert rassikringstunnel, er anslått til 2425 millioner kroner (2011).

Vedtok lånegaranti for bompengeselskapet
I Narvik bystyre 26. mai 2011 og Nordland fylkesting 9. juni 2011 ble det fattet vedtak om garanti for bompengeselskapets låneopptak til finansieringen av Hålogalandsbrua med tilhørende veger.

Skal bygge rassikringstunnel
I prosjektet er også rassikringstunnel mellom Trældal og Leirvik på vel 1 km lengde inkludert, hvilket sikrer en raskere løsning på rasfareproblemene på strekningen.

Ønsker ekstern kvalitetssikring
Som følge av vedtakene har Region nord sendt brev til Vegdirektoratet og har bestilt en ekstern kvalitetssikring, også kalt KS2. 

Bompengefinansiering vedtas årsskifte 2011/2012
Når KS2 er fullført til høsten med positiv anbefaling, kan det skrives en Stortingsproposisjon, og endelig vedtak om bompengefinansiering kan bli fattet rundt årsskiftet 2011/2012.

Arbeidet kan starte våren 2012
Da har vi grunnlaget på plass for utsending av tilbudsdokumenter, og med gunstig framdrift kan arbeidene i marka starte våren/forsommeren 2012.