Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9-4 har Statens vegvesen i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan ny  E6 Ornes-Stormyra.

Planen omfatter ny E6 fra kryss E6/Teknologibyen like nord for Narvik sentrum, via tunnel Ornes – Karistranda, ny bru (”Hålogalandsbrua”) over til Øyjordneset og videre i ny veg nordover til Stormyra på Seines der den knyttes til eksisterende E6/E10.

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 22. nov. 2007 – 11. januar 2008 på følgende steder:

Narvik kommune, biblioteket
Narvik kommune, teknisk rådhus
Statens vegvesen, Narvik trafikkstasjon
Statens vegvesen, Regionvegkontoret, Bodø
Rema 1000 Bjerkvik

Har du merknader?
Merknader til planforslaget sendes Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ eller firmapost-nord@vegvesen.no

Høringsfrist 11. januar 2008

Informasjonsmøte
I forbindelse med planarbeidet vil vi holde informasjonsmøte torsdag 6. desember 2007 på Trældal Samfunnshus kl. 18:00

Eventuelle spørsmål
kan rettes til prosjektleder Ingvar Øvereng tlf 41 51 56 09,  ingvar.overeng@vegvesen.no
Besøksadresse Narvik trafikkstasjon, Beisfjordvn 10, Narvik.