I henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 legges forslag til ny detaljreguleringsplan for strekningen Krokstrand–Bolna på E6 i ut til nytt offentlig ettersyn. Planen ble lagt ut tidligere år, men trukket tilbake på grunn av mangler og feil i høringsutkastet. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for standardklasse H3 og fartsgrense 90 km/t på hele strekningen. Reguleringsendringen medfører endring av avkjørsler til bebyggelse på strekningen.

Planforslaget

Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fra 17. september til 31. oktober 2018, på følgende steder:

  • Som vedlegg i denne saken; se nederst på siden
  • Servicetorget på rådhuset i Mo i Rana
  • Statens vegvesens trafikkstasjon i Mo i Rana
  • Rana kommunes nettsider

Merknader

Har du merknader eller innspill til forslaget, ber vi om at du sender disse til:

firmapost-nord@vegvesen.no eller

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Svarfrist er 31. oktober.

Spørsmål?

For mer informasjon ta kontakt med Svein Bjørgo Larsen i Statens vegvesen på telefon 909 42 136 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no.

Høringsmyndigheter og berørte grunneiere får brev om høringen i posten.