Som en del av ”Prosjekt E6 Helgeland” skal Statens vegvesen utarbeide en detaljreguleringsplan for delvis ny og delvis utbedret E6 fra Storvoll til Raudfjellforsen i Rana kommune.

Forslaget var til offentlig ettersyn 07.09.2011–23.10.2011.

Vegvesenet har nå gjennomgått alle merknadene som kom inn. Vi har justert planforslaget på enkelte punkter (se merknadsbehandling) og sendt det til Rana kommune for behandling etter plan og bygningsloven.

Takk for alle innspill i forbindelse med offentlig ettersyn!