Hensikten med planarbeidet er å ivareta rasområdet rett nord for Illhøllia tunnel og justering av linjeføring nord for Storlien camping. På strekningen Nevermoen–Hommelberget skal det innreguleres midlertidig anleggsveg parallelt med dagens E6 samt planfritt krysningspunkt for myke trafikanter.
Planlagte rundkjøringer på Storforshei skal erstattes med kanalisert T-kryss nord for Kontorsletta og adkomst gjennom kulvert under ny E6 til Rana Gruber/Swamp town.

Planforslaget

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 11. april–23. mai 2016 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned"
  • Rana kommune, servicetorget, Rådhusplassen 2, 8622 Mo i Rana
  • Statens vegvesen trafikkstasjon, Svortdalen, Mo i Rana og 
  • www.rana.kommune.no

Åpent møte

Det holdes et åpent orienteringsmøte den 28. april 2016 kl. 19.00 på Storforshei barne- og ungdomsskole på auditoriet.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 23.05.2016 til:


Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Stefan Kersting, tlf 75 58 61 30 eller e-post: stefan.kersting@vegvesen.no