Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Vi vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. Konsekvensutredningsforskriften.

Viktige momenter i denne vurdering er:

  • Mesteparten av det arealet som nå foreslås regulert til veiformål allerede er regulert til veiformål i reguleringsplanene 6019, 6020, 6016 og 6014.
  • Det er hyrt inn konsulent (SWECO) til å gjøre en grundig kartlegging av naturmangfoldet i planområdet i august 2016. Resultatet av denne kartleggingen skal fremgå i planbeskrivelsen ved utlegging til offentlig ettersyn.

Merknadsfrist

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må sendes skriftlig innen 4. august 2016 til:

Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller
e-post firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte: 

Stefan Kersting, telefon 75 58 61 30, e-post stefan.kersting@vegvesen.no 

Børge Johnsen, telefon 75 11 48 36, e-post borge.johnsen@vegvesen.no