Kart E6 Raufjellforsen-Krokstrand

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil du motta et brev i posten.

Rana kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredningsforskriften. I forbindelse med planarbeidet er det gjort kartlegging av natur-mangfold som gjør rede for naturverdier og som går inn i planbeskrivelsen.

Innspill

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 14. desember 2016. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post:

Kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte: