Dagens E6 på strekningen Hjartåsen - Raudfjellforsen er 2,56 km lang og har en vegbredde fra 5,8 meter til 6,7 meter. Totalt er det en stigning på ca. 90 høydemeter, hvor dagens veg har en vertikalkurvatur (vegen går opp og ned) som i praksis gjør stigningen lengre. Spesielt fremheves stigningen opp Hjartåsbakken (kombinasjon stigning og kurve) som en problemstrekning med fremkommelighetsproblemer vinterstid. I henhold til Nasjonal veidatabank (NVDB) er det registrert 2 trafikkuhell med personskader på strekningen i løpet av perioden 1990-2009.

På bakgrunn av en behovsanalyse er hovedmålsetting for planarbeidet å finne løsninger som eliminere dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. I tillegg skal det vurderes om eksisterende bru over Messingåga bør byttes ut eller oppgraderes.

Ny veg skal ha dimensjoneringsklasse S2 Stamveger, ÅDT 0 – 4000 og fartsgrense 80 km/t.

Ut fra terrengformasjonene er det naturlig å anta at ny vegtrase i stor grad vil ligge i tilknytning til eksisterende E6. Statens vegvesen har vurdert planen ut fra ”Forskrift om konsekvensutredninger” og finner ut fra nåværende kunnskapsnivå ikke at planen faller inn under oppfangskriteriene i forskriftens § 2 eller § 3. Særlovsmyndigheter bes opplyse om forhold som eventuelt medfører at planen bør behandles etter forskriften.

I forbindelse med varsel om planoppstart er Statens vegvesen svært interessert i å få lokalkunnskap om faktiske forhold innenfor planområdet. Eksempler på tema vi er interesserte i er elgtrekk, vannledninger, planer om kraftanlegg, etc.

Ta gjerne kontakt med Børge Steinmo Johnsen (planleggingsleder)
på telefon 75 11 48 36/918 31 718, eventuelt borge.johnsen@vegvesen.no hvis du har spørsmål.

Eventuelle merknader/innspill til planprosessen kan sendes til
firmapost-nord@vegvesen.no 
eventuelt  Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ.
Frist for å avgi uttalelse settes til 27.10.2010.