Det planlegges for fartsgrense 90 km/t, noe som medfører at antallet avkjørsler må ned. Det planlagte arbeidet medfører mindre endringer for gjeldende plan.

Dette varslet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§12-3 og 3-7. Når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn vil dette varsles med brev.

Grane kommune som ansvarlig planmyndighet, og Statens vegvesen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning i h.h.t. Forskrift om konsekvensutredning.

Innspill

Dersom du har innspill, synspunkt eller andre relevante opplysninger til oss, ber vi om at de sendes innen 2. mars 2018 til:

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte Svein Bjørgo Larsen på tlf: 75 55 29 41 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no

E6 Majavatn-Brenna planområdet