Dagens E6

preges av en blanding av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk til tettsteder og byområder på strekningen. Det er stor variasjon i vegstandard og enkelte strekninger har krapp kurvatur og smal veg. Om lag en tredjedel av strekningen har forholdsvis stor trafikk med ÅDT på 12 000–14 000.

Kommunedelplanene skal legge til rette for

en ny møtefri E6 og et eget lokalvegnett. Bedre trafikksikkerhet, kortere reisetid, bedre samfunnssikkerhet og bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk, gående og syklende er målene for nytt veganlegg.

Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger veg/bane Trondheim–Steinkjer ligger til grunn for arbeidet. 

Last ned: Konseptvalgutredning (KVU) Trondheim–Steinkjer, august 2011.pdf