Dagens E6

preges av en blanding av gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk til tettsteder og byområder på strekningen. Det er stor variasjon i vegstandard og enkelte strekninger har krapp kurvatur og smal veg. Om lag en tredjedel av strekningen har forholdsvis stor trafikk med ÅDT på 12 000–14 000. Ny E6 Åsen-Mære er en vegstrekning på cirka 45 kilometer. 

Hensikten med å bygge ny E6 Åsen-Mære

  • Maksimering av samfunnsøkonomisk nytte.
  • Bedre trafikksikkerhet.
  • Kortere reisetid.
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima og miljømål, herunder minimalisere nedbygging av dyrka mark.
  • Bedre samfunnssikkerhet.
  • Et gjennomgående gang- og sykkelvegnett.
  • Forbedret tilbud for kollektivtrafikken.
  • Lokal og regional utvikling.

Status i prosjektet 

Planområdet berører i utgangspunktet kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Trasé har blitt vedtatt av Inderøy og Steinkjer. For Verdal pågår det en egen prosess for å avklare endelig valg av trase og prinsippløsning for kryss. For Levanger skal det nå ses på optimaliseringer av allerede utredede alternativer, samt østlig alternativ.

Et revidert forslag til planprogram for Levanger kommune er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om planoppstart og utvidet planområde