Planprogrammet for E6 Åsen nord - Mære er nå ferdig utarbeidet fra Statens vegvesen.
- Vi varsler planoppstart og kommunene legger planprogrammet ut på høring, opplyser planprosjektleder Bernt Arne Helberg.

50 km ny E6
Strekningen som skal planlegges er omkring 50 km lang. Rammene sier at vi skal planlegge to til trefelts veg med midtdeler eller fire felt på strekninger med stor trafikk. Fartsgrensen vi skal planlegge ut fra er 90 km/t på strekninger med to til trefelts veg og 110 km/t der det blir firefelts veg. Kurvaturen for hele strekningen blir tilpasset en fartsgrense på 110 km/t, slik at den enkelt kan utvides i bredden. Det skal ikke være avkjørsler direkte inn på E6 som i dag. Det blir færre kryss og kryssløsningene skal være i to plan. Vi skal planlegge lokalveger som også kan benyttes som omkjøringsveger, og det skal være sammenhengede gang- og sykkelveg på strekningen.

Hva er et planprogram?
Et planprogram sier noe om hvordan planleggingsarbeidet skal foregå, og inneholder følgende:

  • Beskrivelse av prosjektet: Målsetting, valg av vegstandard og avgrensning av planområdet.
  • Rammer for planarbeidet: Nasjonal transportplan, kommuneplaner, regionale planer, lovverk og nasjonale retningslinjer.
  • Alternativer som anbefales utredet.
  • Utredningstema i konsekvensutredning og hvilke metoder som vil bli benyttet.
  • Planprosess og medvirkning.

 

Folkemøter
I forbindelse med at planprogrammet oversendes kommunene og at vi varsler planoppstart, så arrangerer vi folkemøter. Det er viktig for oss å få innspill så tidlig som mulig planprosessen. Fire kvelder er satt av til folkemøter i de fire kommunene som blir berørt av ny E6:

25. april: Levanger ungdomsskole, Røstad. Klokka 19.00.
26. april: Verdalsøra barne- og ungdomsskole. Klokka 19.00.
2. mai: Røra samfunnshus, Inderøy. Klokka 19.00.
3. mai: Mære samfunnshus, Steinkjer. Klokka 19.00.

- Ny E6 gjennom de største kommunene i Nord-Trøndelag berører mange. Vi håper derfor det blir godt oppmøte i forbindelse med folkemøtene, sier Helberg. I tillegg til å annonsering i aviser, så legger vi ut informasjon på Facebook-siden "Statens vegvesen i Nord-Trøndelag"

Planprosjektlederne Bernt Arne Helberg og Arnfinn Tangstad opplyser at strekningen deles inn i to kommunedelplaner. Det blir en plan for E6 Mule-Mære. Ifølge fremdriftsplanen er målet at denne planen skal godkjennes i juni 2018. Kommunedelplan E6 Åsen nord-Mule skal ifølge fremdriftsplanen godkjenner i januar 2020.