Planprogrammet ble fastsatt med de endringer som er foreslått av vegvesenet på bakgrunn av høringsrunden:

  • Kommunene legger selv ut kommunedelplanene til offentlig ettersyn
  • Det gjennomføres kartlegging av naturtyper innenfor planområdet
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres på alle alternativer som konsekvensutredes
  • Tema som skal analyseres men hensyn på lokale og regionale virkninger av ny E6, avklares med regionale myndigheter og kommuner i forkant av konsekvensutredningen.

Merknader til planprogram, vegvesenets vurdering og endelig fastsatt planprogram er tilgjengelig under menypunktet Planprogram.