Kommunedelplanen omfatter planbeskrivelse, inkludert konsekvensanalyse (KU), risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og plankart med tilhørende bestemmelser. Du finner planbeskrivelsen og alle tilhørende dokumenter i det grå feltet nedenfor.

Konsekvensutredningen er beskrevet samlet  i kapitel 4 og omfatter i alt ni temarapporter.

- Prissatte konsekvenser
- Landskapsbilde
- Naturmangfold
- Nærmiljø og friluftsliv
- Kulturmiljø
- Naturressurser inkludert landbruk
- Lokal og regional utvikling
- Risiko- og sårbarhetsanalyse
- Formingsveileder

I tillegg finner du grunnlagsmateriell som vi har brukt i utarbeidelsen av planforslaget.