Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken ved å etablere sørgående kollektivfelt på E6 fra Ryenkrysset til krysset med Sandstuveien. Ved Sandstuveien etableres det eget filterfelt for kollektiv gjennom krysset. Tiltaket innebærer etablering av totalt nærmere 600 meter nytt kollektivfelt og bygger opp om mål i Nasjonal transportplan om at all vekst i persontransport i de store norske byene skal tas med kollektivtransport, gåing og sykling.

Etappe 1: Filterfelt for kollektiv i krysset E6 x Sandstuveien

Ved Sandstuveien er det etablert filterfelt for sørgående buss i krysset, åpnet juni 2018.

Etappe 2: Kollektivfelt mellom Ryenkrysset og avkjøringsrampen til Sandstuveien på E6

Det planlegges 560 meter kollektivfelt mellom Ryenkrysset og avkjøringsrampen til Sandstuveien for sørgående buss. Tiltaket inkluderer omlegging av 120 meter t-banespor ved Ryen driftsbase.

Ryen-Sandstuveien