Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport.

Det skal lages en reguleringsplan med utgangspunkt i dagens E6 gjennom Kirkenes. I sentrumsområdet er det både riksveg (E6), fylkesveger (fv. 366 og 367) og kommunal veg. Arbeidet må derfor forankres i Sør-Varanger kommunes planer for området og et samarbeid med kommunen i prosjektgjennomføringen. Prosjektet er en videreføring av Statens vegvesens konseptvalgutredning for E6 Høybuktmoen–Kirkenes.

Bilde fra Kirkenes sentrumFra Kirkenes sentrum (Foto: Statens vegvesen)