Det skal planlegges en ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum oppover bakkene til avkjørsel til Nedre Grøtan. Dette er en strekning på ca 1,5 km.

Planstrekning E6 Kvam–Grøtan, gang- og sykkelveg