Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å få etablert et tilbud til gående og syklende som gjør det mulig for myke trafikanter å ferdes trygt langs E6 til skole og øvrige servicefunksjoner i Kvam sentrum.

Det skal planlegges ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum oppover bakkene til avkjørsel til Nedre Grøtan, se skisse under.

Planstrekning E6 Kvam–Grøtan, gang- og sykkelveg

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 17. august 2018. Send det til:

Kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere kontakte Bernt Arne Helberg på telefon 910 07 065 eller e-post bernt.helberg@vegvesen.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.