Statens vegvesen og Jernbaneverket varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for E6 og Nordlandsbanen fra Stjørdal til Åsen. Planarbeidet berører både Stjørdal og Levanger kommuner. Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 varsel om offentlig ettersyn av planprogram.

Planprogrammet er lagt ut til gjennomsyn ved:

Planprogrammet viser korridor med aktuelle traseer for ny E6 på strekningen fra nytt kryss på Kvithammar til Vassmarka like nord for Åsen sentrum, og aktuelle korridorer for ny jernbanelinje fra Stjørdal stasjon til Vordal øverst i Vuddudalen.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen. Dette skal løses ved å fastlegge ny trase for Nordlandsbanen og framtidig E6, samt lokalisering av kryss, lokalveger, løsninger for kollektivtrafikk og sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i det videre planarbeidet.

Åpene møter

Det vil bli åpne orienteringsmøter i Stjørdal rådhus den 21. august, og i Åsen samfunnshus den 22. august. Dette kunngjøres særskilt i god tid før møtene.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Merknadsfrist

Uttalelser til planprogrammet eller til det videre planarbeidet må sendes skriftlig innen
5. september 2013 til:

Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, eller
e-post firmapost-midt@vegvesen.no