Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av E6 på den 22,6 km lange strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune.

E6 består i dag av en smal tofelts veg med krapp kurvatur og lav standard på veg og veganlegg. Vegen går gjennom Åsen sentrum og lokaltrafikken går på E6. E6 og Nordlandsbanen ligger ved Langstein og Vuddudalen med nærføring i en rasutsatt strekning langs fjord og elv. Her mangler det omkjøringsveger og det er potensiale for storulykke.

Planen skal legge til rette for en ny møtefri E6 med to til tre felt og et eget lokalvegnett. E6 skal gå utenom Åsen sentrum og det skal etableres to til tre toplanskryss. Mindre sårbarhet, bedre trafikksikkerhet, bedre kapasitet og kortere reisetid er målene for nytt veganlegg.

Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger veg/bane Trondheim–Steinkjer og Nasjonal transportplan 2014–2023 ligger til grunn for arbeidet. Jernbanen skal elektrifiseres på dagens trase.