Planforslaget legger til rette for ombygging av kryss mellom E6 og fv. 134 Åsaunvegen, ny adkomstveg til gjenbrukstorget og oppgradering av busslommer. Planforslaget legger til grunn at dagens avkjøring til gjenbrukstorg og avkjøring til fv. 134 Gamle Kongeveg nord stenges..

Plandokumentene er tilgjengelige

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på Levanger kommune sin hjemmeside,
  • på servicetorget i Levanger kommune og
  • planforslaget kan sendes i posten på forespørsel.

Merknader

Uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes innen 6.april 2016 til:

Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller
e-post firmapost-midt@vegvesen.no

Kontakt

Eventuelle spørsmål og henvendelser vedrørende reguleringsplanen kan rettes til Arnfinn Tangstad på e-post arnfinn.tangstad@vegvesen.no eller på telefon 415 07 643,