Kart E6 Nordkjosbotn-HattengE6 Nordkjosbotn–Hatteng

Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng er en strekning som ikke tilfredsstiller kravene som er satt for stamvegnettet. Strekninga er svingete og har bebyggelse med mange avkjøringer. Vegen har heller ikke en bredde som imøtegår dagens standard. Dette gjelder også deler av E8 fra Nordkjosbotn til Jernberg. E6 Nordkjosbotn–Hatteng har ein strekningslengde på 21,4 km.

Prosjekt E6 Nordkjosbotn–Hatteng var med i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014–2019, men er ikke tatt med i nytt forslag til NTP for perioden 2018–2029 som skal ble vedtatt av Stortinget våren 2017.

Trafikkgrunnlaget for strekninga er ca. 1600 ÅDT (årsdøgntrafikk).