Planforslag

Planen kan lastes ned:

Planen kan i spesielle tilfelles sendes ut. Ta i så fall kontakt.

Kontordag

Statens vegvesen vil ha en kontordag på Nordkjosbotn i august og vil da være tilgjengelig og kan informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål. Dette blir annonsert senere.

Merknader

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 10. juli 2019. Merknader sendes:

E-post og brev merkes 15/20251.

Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen.

Dagens E6/E8 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense tilfredsstiller ikke kravene som er satt for stamvegnettet. Strekningen er svingete og har bebyggelse med mange avkjøringer. Vegen har heller ikke bredde i henhold til dagens standard.

Denne plan er basert på forutsetningene i tidligere vedtatt kommunedelplan og i tråd med opprinnelig oppstartvarsel.

Undervegs i detaljreguleringen ble det avdekket at tema reindrift ikke var tilstrekkelig utredet og en konsekvensutredning ble derfor utarbeidet.

Første delen av strekningen er vegen foreslått lagt om til sørsiden av Nordkjoselva for så å krysse elva og møte dagens veg ved Tu. Deretter foreslås vegen hevet noe opp under Smørpundfjellet, for så å komme inn på dagens vegtrase like nord for Øvergård kryss. På siste del av strekningen frem til Storfjord grense består endringene i hovedsak av utretting av kurvatur og generell standardheving.

Strekningen er planlagt med en vegbredde på 9 meter og fartsgrense 90 km/t.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte planleggingsleder Ingeborg Solberg på telefon 918 18 960 eller e-post ingeborg.solberg@vegvesen.no.

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.