Forslag til planprogram

Undervegs i arbeidet med detaljreguleringen har det vist seg at tema reindrift ikke har blitt tilstrekkelig utredet i kommunedelplan, vedtatt i 2014. For å oppfylle §6 i «forskrift om konsekvensutredning» må derfor tema reindrift konsekvensutredes, noe som også fordrer høring av planprogram for reindriftstema. Dette planprogrammet må ansees som et supplement til tidligere planprogram.

Varsel om utvidelse av planområdet

I arbeidet med planforslaget har det også vist seg nødvendig å regulere mer areal enn det som ble satt av til vegformål i vedtatt kommunedelplan. Dette skyldes grunnforhold, behov for ytterligere skredsikringstiltak, samt strengere krav som følge av endringer av vegens standardklasse (fra H2 til H3). Det varsles derfor om utvidelse av planområdet samtidig som planprogram for tema reindrift legges ut på høring.

Forslag til planprogram for tema reindrift er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14.2.18–1.5.18 og er i samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1 og §§6 og 15 i forskrift om konsekvensutredning.

Plandokumentene

Mer detaljert kart som viser utvidelse av planområde og forslag til planprogram er tilgjengelig:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på rådhuset i Balsfjord og
  • nettsidene til Balsfjord kommune

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 1. mai 2018. Send det skriftlig til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte Ingeborg Solberg på telefon 918 18 960 og e-post ingeborg.solberg@vegvesen.no

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.