Bakgrunn: Statens vegvesen varslet oppstart med reguleringsplan vinteren 2011 etter alt. 2 i tidligere vedtatt kommunedelplan. I høringsperioden av planprogrammet mottok vegvesenet varsel om innsigelse til reguleringsplan fra Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med alle konflikter lagt til grunn, valgte vegvesenet å stoppe videre arbeid med reguleringsplan. Etter dette har det vært nært samarbeid med Balsfjord kommune for å få saken løst. Ett av forslagene som kom var heving av alt. 3 i området Bjørnbåsen til Trangen, en strekning på ca. 2,5 km som vegvesenet har sett det hensiktmessig å gjennomføre kartlegginger på. Det vil fortløpende bli utarbeidet reguleringsplan når ny vedtatt kommunedelplan foreligger.

Formålet med omlegging av E6 er å heve transportkvaliteten gjennom å øke trafikksikkerheten. Gjennom standardheving og jevnere fartsprofil vil det bli bedre fremkommelig. Viktig mål er å finne løsninger som tilfredsstiller dagens krav for stamvegnettet og som forbedrer det lokale bo- og miljøforhold.

Forslag til planprogram for endring av kommunedelplan E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense er lagt ut på høring med høringsfrist seks uker (18. juni). Det blir avviklet folkemøte i løpet av høringsperioden.

Innspill eller spørsmål rettes til innen 18. juni:

Eventuelle merknader sendes til

  • Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ.