Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Hommelvik er en av tunnelene som utbedres for å møte nye sikkerhetskrav og fornye eldre teknisk utstyrStavsjøfjelltunnelen på E6 i Hommelvik er en av tunnelene som utbedres for å møte nye sikkerhetskrav og fornye eldre teknisk utstyr. Foto Statens vegvesen

I 2015 skal  de fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes, og Eggetunnelen i Steinkjer utbedres for høyere sikkerhet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen. Arbeidet vil medføre stengte tunneler på kveld, natt og flere helger.

Tunnelforskrift

I løpet av de siste årene har fokus på brannsikkerhet i tunnel endret seg kraftig, dels med bakgrunn i tunnelbranner som har vært i Europa og Norge.

Alle tunneler over 500 meter på riksvegnettet reguleres av Tunnelsikkerhetsforskriften, og de må oppfylle de nye kravene innen 1. april 2019. De skal utstyres slik at konsekvensene av kritiske hendelser som kollisjoner og bilbrann blir minst mulig.

Dagens tunneler oppfyller de krav som gjaldt da de ble bygd, men de skal utbedres for å møte nye krav og fornye eldre teknisk utstyr. Hvilke tiltak som skal gjøres avhenger av trafikkmengde, lengde og tilstanden for den enkelte tunnel. 

Dette skal gjøres på E6-tunnnelene i Trøndelag:

Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann.

Det blir supplert med bommer nær tunnelmunning i tillegg til de bommene som er i dag, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning. I Væretunnelen monteres ekstra ventilasjon og all belysning skal skiftes ut i Stavsjøfjelltunnelen. I Helltunnelen blir det skilt som senker farten når det er duggproblemer. Tekniske rom skal også utvides med midlertidige løsninger inntil det blir doble løp for Være- Stavsjøfjell og Helltunnelen.

Strekningsvis fartsmåling (streknings-ATK) kan det bli, men det er ikke avklart enda.

Hvorfor må dette gjøres nå når det planlegges doble tunnelløp på strekningen?

I planprosjekt E6 Ranheim - Værnes planlegges doble løp for Væretunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen av trafikksikkerhetsmessige hensyn. I 2015 blir det derfor enklest mulige avbøtende tiltak, men på grunn av usikker tidshorisont på doble løp må det gjøres relativt mye på overvåkning nå. Mer omfattende oppgradering skal gjøres når nye tunnelløp er ferdig, og trafikken kan gå der mens de gamle oppgraderes.

Trafikk den største utfordringen

Statens vegvesen bygger og vedlikeholder veger for at alle skal komme trygt og sikkert fram. - Det er nesten alltid knyttet en lokal ulempe til gjennomføringen av slike prosjekter, men vi vil presisere at vi prøver å gjøre dette på best mulig måte, sier Harald Inge Johnsen.

Konsekvensene for trafikken er store. Arbeidet vil i størst mulig grad foregå på kveld, natt og enkelte helger fra april til desember 2015. Det er en så omfattende jobb at det blir for langvarig og tungvint å bare holde nattestengt. Det er mest effektivt å kunne jobbe lange netter og helger siden hver opp- og nedrigging tar 2-3 timer for å klargjøre for trafikk. 

Foreslåtte stengeperioder i perioden april til desember 2015:

 Alle tunnelene vil ikke bli stengt samtidig.

  • Søndag til torsdag fra kl. 2000-kl. 0530 neste dag (kl. 20 til kl. 06 for Eggetunnelen)
  • Enkelte helger
    fredag kl. 2200 til mandag morgen kl. 0530.

- Vi vil være aktive med informasjon via Vegtrafikksentralen og media, slik at publikum får forutsigbar reisetid og kan planlegge ekstra tid hvis det er omkjøring, sier Johnsen.

Ivaretar trafikksikkerheten langs omkjøringsruta

- Vi har hatt dialog med kommuner, nødetater, busselskaper, lastebilnæring, næringsforening og organisasjoner for å finne gode løsninger på stengingsregime og omkjøringsmuligheter, sier Harald Inge Johnsen. 

Fylkesveg 950 (gamle E6) gjennom Malvik er omkjøringsrute, og det er ikke til å komme utenom at naboer her vil få ulemper med stor trafikk. Omkjøring blir på tider av døgnet med liten trafikk, og det er tatt hensyn til flytrafikk på morgenen. Det blir heller ikke stengt på store utfartshelger.

Det skal være en trafikksikkerhetsgjennomgang sammen med kommunen langs omkjøringsruta med tanke på om det skal gjøres enkle tiltak for å bedre sikkerheten for gående og syklende. Helger med store arrangement f.eks fotballcuper skal også unngås.

13 tunneler i Region Midt

I Trøndelag og Møre- og Romsdal skal Statens vegvesen utbedre 13 tunneler innen 2019. Tunnelutbedringen starter med tunneler mellom Trondheim og Værnes i vår, Eggetunnelen i Steinkjer med oppstart til høsten, og i 2016 til 2018  fortsetter det i Møre- og Romsdal. Statens vegvesen vil lyse ut arbeidet i tre tilbudspakker. I tillegg skal fem tunneler på E39 mellom Klett og Orkanger utbedres av Orkdalsveien AS siden dette er en OPS-strekning. (OPS= offentlig privat samarbeid).

Tunnelutbedring i Region Midt

 Tilbuds-pakke

VegTunnelerByggetid
1E6Grilstad-, Egge-, Hell-, Stavsjøfjell-, Væretunnelen2015
2E136Hjelvik-, Innfjord-, Måndalstunnelen,2016-2017
3E39Blindheimstunnelen, Moatunnelen, Rotsethorntunnelen 2017-2018
3 Rv 658Ellingsøytunnelen inkl. arm Flatholmen, Valderøytunnelen 

2017-2018

OPSE395 tunneler mellom Klett og Orkanger

2016-2017