Strindheimtunnelen langhullsboring t-skjorte

Hva er bygd i Trondheim?

 • Firefelts stamveg E6/rv.706: 6 km (4,5 km Nyhavna – Grillstad og 1,5 km Tunga – Rotvoll)
 • Strindheimtunnelen: 2,5 km lang toløps tunnel hvorav ca. 2,1 km i fjell og 0,4 km i nedgravd betongtunnel gjennom kvikkleira under verneverdige hus på Møllenberg
 • 7 km sykkelveger med fortau                                                
 • Bromstadvegen, fylkesveg, forlenget mellom Strindheim og Lade med bru over jernbanen, fire felt
 • Haakon VIIs gate, fylkesveg, utvidet til fire felt fra IKEA til Arkitekt Ebbels gate, 1,3 km
 • Ny jernbanebru i Skippergata og ny undergang for gående og syklende under jernbanen gir bedre tilgang til Nyhavna. Ny jernbaneplattform på Lademoen stasjon. Alt klargjort for dobbeltspor og elektrifisering.
 • Trepanskryss i Strindheimkrysset. Kollektiv og gang- og sykkeltrafikk i plan 3, Bromstadvegen krysser i plan 2 og rv. 706 i plan 1.
 • Flytting, midlertidig lagring og tilbakeføring av fem verneverdige  hus Møllenberg samt riving og bygging av nytt kirkebygg
 • Ombygging av Rotvollkrysset med 2 nye bruer og 100 meter lang gang- og sykkelbru, Rotvollbrua, ei elegant sykkelbru, som er blitt et landemerke ved innkjøringen til Trondheim nordfra.
 • Nye parallelle bruer på Rv 706 Rotvollhaugen bru og E6 Madsjøbrua, ved IKEA
 • Strandveiparken på taket av Strindheimtunnelen.

Ny hovedinnfartsåre fra øst

Hensikten med Trondheimsparsellen i prosjektet er å etablere ny hovedinnfartsåre i Trondheim øst som en del av ringvegsystemet rundt byen. Den avlaster den sterkt trafikkerte Innherredsvegen fra Strindheim til Nyhavna når Strindheimtunnelen åpner. Pirbrua binder den nye vegen sammen med bykjernen og Nordre avlastningsveg.

Historikk

Prosjektets navn er endret fra E6 øst til prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal. Det er sluttføring av endeparsellene etter E6 utbyggingen fra 1988-95. Stjørdalsparsellen og Trondheimsparsellen har hatt felles finansiering og parallell utbygging. E6 Stjørdal fra Værnes til Kvithammar ble offisielt åpnet 1. oktober 2013.

Delprosjektet Nidelv bru – Grillstad ble omtalt i NTP 2002-2011. Inntjeningen på bompengeprosjektet var vesentlig høyere enn forutsatt og det ble arbeidet med planer om å utvide prosjektet. Prosjektet ble vedtatt i Stortingsproposisjon 26.2.2009. Pirbrua var en trafikkmessig forutsetning for å kunne starte bygging. Den ble vedtatt 2007 og åpnet juli 2009. 

Økonomi og framdrift

 • Kostnad Trondheimsparsellen 3,3 milliarder (2013-kr), Knapt 1 milliard (2013-kr) på Stjørdal
 • Prosjektet har hatt god kostnadsstyring og i stor grad lyktes med kontraktsstrategi
 • Kostnadene er i henhold til opprinnelig vedtatt budsjett.
 • Usikkerheter igjen: Grunnerverv «åker på Rotvoll» og kontrakt Reinertsen
 • Prosjektet er utvidet innen opprinnelige rammer verdt omlag 170 mill med egen godkjenning Stortinget. Det er 4 felt Innherredsvegen Gildheim – Grillstad/ E6 Tunga Rotvoll/ Håkon VII gt.
 • Finansiering er 20% stat og 80% bompenger. Det har vært god tilgang på kapital gjennom bomvegselskapet og begrensede årlige bevilgninger har ikke vært til hinder for mest mulig effektiv prosjektgjennomføring.
 • Åpning Strindheimtunnelen kun 2 mnd etter stortingsvedtak i 2009. Til tross for komplisert elektrokonkurs.
 • Delåpning1 år før planlagt i Strindheimkrysset
 • Bromstadvegen med Leangbrua ½ år før planlagt
 • Åpninger Stjørdal 2 mnd før planlagt (1. okt 2013)
 • Tilført ny teknologi (rørspunt mm)

 Et vellykket prosjekt med store utfordringer

 • Et meget vanskelig prosjekt med store utfordringer/ usikkerheter vedtatt Stortinget februar 2009.
 • Kvikkleire under tett bebyggelse over tunnelpåhugg. Utradisjonelle konkurranseformer med konkurransepreget dialog ble brukt for å løse utfordringene.
 • Verneverdige hus «i vegen». Samarbeid med byantikvaren om å ivareta husene.
 • Store trafikkmengder opp til 40000 kjøretøy i døgnet gjennom anleggsområdet
 • Fjelltunnel med svært liten overdekning,
 • Massiv bebyggelse,  3000 boenheter tilstandsregistrert på forhånd
 • Private store utbygginger samtidig (Sirkus Shopping m.m)
 • Havnevesenet, trangt havneområde, grunneier Nyhavna
 • Jernbanekryssinger, 2 i Trondheim og 2 på Stjørdal
 • Værnes Lufthavn; bygget under og rundt, og forsvaret på Stjørdal
 • «Kiving» Stjørdal – Trondheim innhold prosjektet/ kuttliste før oppstart, og underveis
 • Utålmodighet oppstart/ ferdigstilling - Næringsforeninga
 • Krevende å planlegge og bygge i by i forhold til eksisterende infrastruktur og trafikkavvikling i ulike faser.