Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Hommelvik er en av tunnelene som utbedres for å møte nye sikkerhetskrav og fornye eldre teknisk utstyrStavsjøfjelltunnelen på E6 i Hommelvik er en av tunnelene som utbedres for å møte nye sikkerhetskrav og fornye eldre teknisk utstyr. Foto Statens vegvesen

I 2015 skal  de fire tunnelene på E6 mellom Trondheim og Værnes utbedres for fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift. Det viktigste som skjer er full kameraovervåkning for at Vegtrafikksentralen skal kunne detektere hendelser og stenge tunnelene raskest mulig. Å stenge tunneler er viktig for å drive effektiv redning når det er ulykke eller brann. Når trafikkoperatører ser tunnelen via kamera kan også unødvendig stenging ved falsk alarm unngås, og det blir forhåpentligvis færre stengninger med omkjøring.

Stengte tunneler berører mange

Statens vegvesen bygger og vedlikeholder veger for at alle skal komme trygt og sikkert fram. - Det er nesten alltid knyttet en lokal ulempe til gjennomføringen av slike prosjekter, men vi vil presisere at vi prøver å gjøre dette på best mulig måte, sier Harald Inge Johnsen.

Konsekvensene for trafikken er store. E6 må stenges, og det blir omkjøring via fv. 950 (gamle E6) . Arbeidet vil skje fra mai til desember, og i størst mulig grad foregå fra kl. 2030 - 0600 neste dag, i tillegg til enkelte lørdager og noen flere søndager. Det er en så omfattende jobb at det blir for langvarig og tungvint å bare holde nattestengt. Hver opp- og nedrigging tar 2-3 timer for å klargjøre for trafikk.

Tar hensyn til Malvik senter og Stav

På et frokostmøte torsdag 28. januar i regi av Næringsforeningen, møtte Statens vegvesen næringsdrivende på Malvik Senter og Stav. - Det er stenging av Stavsjøtunnelen som har størst negativ virkning på handel, bensinstasjonsdrift og overnattingsdøgn på hotellet, sa Ole Christian Iversen som er daglig leder i Malvik Næringsutvikling.

- Vi hadde et godt og konstruktivt møte, og har kommet med noen konkrete forslag til når stenging er minst uheldig, sier Iversen.

Stavsjøtunnelen og Væretunnelen blir ikke stengt samtidig. - Vi har lyttet til signalene og justert stengetidspunktene slik at Stavsjøtunnelen bare blir stengt to hele helger, men heller flere søndager. Stavsjøtunnelen blir heller ikke stengt  helger i skoleferien, noe som er positivt for hotelldriften og bensinstasjonen, sier Johnsen i Statens vegvesen. Se presentasjon fra møtet.

Trafikksikkerhetstiltak på omkjøringsruta

Det har tidligere vært dialog med kommuner, nødetater, busselskaper, lastebilnæring, næringsforening og organisasjoner for å finne gode løsninger på stengingsregime og omkjøringsmuligheter. Fylkesveg 950 (gamle E6) gjennom Malvik er omkjøringsrute, og det er ikke til å komme utenom at naboer her vil få ulemper med stor trafikk.

Det har vært en trafikksikkerhetsgjennomgang med kommunen langs omkjøringsruta, med tanke på å gjøre enkle tiltak for å bedre sikkerheten for gående og syklende. Asfaltering på store deler av fv. 950 og fv. 941 (Vikhammerdalen) blir også framskyndet for å være bedre rustet til å tåle økt trafikk når E6 er stengt.

Les også: