Samferdselsminister Marit Arnstad foretok den offisielle åpningen som sin siste embetsgjerning i regjering.

 

Dette er bygd 2009-2013:

 • 5 km ny firefelts E6 med midtdeler mellom Værnes og Kvithammer
 • Betongtunneler, bruer og tre kryss på E6
 • Tilknytning til E14 Meråker/Storlien med ny jernbanebru
 • 1,7 km Ringveg Nord med gang- og sykkelveg
 • Flyttet strandsone som er overvintringsplass for fugler

Tryggere E6

For noen år siden var det mange trafikkulykker og køproblemer på Stjørdal. - Nå har vi bygd en mye sikrere E6 med langt bedre trafikkapasitet, sier delprosjektleder Lars Bjørgård i prosjekt E6 Trondheim Stjørdal. - Vi har bidratt til god byutvikling på Stjørdal med Tangtunnelen som binder sammen byen og sjøen, og med ringvegsystem rundt sentrum gjennom Ringveg Nord.

Prosjektkostnad i underkant av 1 milliard

 • Felles kostnadsramme for prosjekt E6 Trondheim-Stjørdal i Stortinget
 • Prognose Stjørdalsparsellen 950 millioner 2014-kroner. Da er det korrigert for prisstigning og endringer i merverdiavgiftsregler
 • Prognose for hele prosjektet er godt innenfor rammene fra Stortinget. Ingen overskridelser. Finansiering 20 % stat og 80 % bompenger
 • Opprinnelig 750 millioner 2008-kroner for Stjørdalsparsellen

Milepæler i prosjektet: 

 • Åpnet E6 Værnes - Havnekrysset - 15. november 2011
 • Åpnet Ringveg Nord parsell A – desember 2011
 • Åpnet E6 Værnes –Havnekrysset inkl tilkobling til E 14. 30.november 2012
 • Åpnet hele Stjørdalsparsellen 1. oktober 2013

Målsetningene Statens vegvesen satte for delprosjektet var:

 • Bedre trafikksikkerhet gjennom separering av ulike trafikantgrupper
 • Løse dagens miljøulemper for randbebyggelsen langs E6 nord for Gråelva
 • Skape bedre framkommelighet for alle trafikanter
 • Bidra til en god stedsutvikling i Stjørdal